El PSPV planteja la reclamació del cèntim sanitari

El Grup Municipal Socialista registra una iniciativa per reclamar el cèntim sanitari a l’Ajuntament de Benicrló i que en cas d’aconseguir la devolució, les quantitats a ingressar siguen destinades a les partides pressupostàries d’emergència social.

 

Dª Rosario Miralles Ferrando Portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Benicarló i en representació del mateix

EXPOSA:

El cèntim sanitari és un Tribut Indirecte Estatal cedit a les comunitats autònomes i la recaptació s’afecta a la cobertura de les despeses en matèria de sanitat i a actuacions mediambientals. Aquest gravamen al combustible el van aplicar tretze comunitats autònomes des de l’any 2002 fins a desembre del 2012, tot i que cadascuna establia la quantitat. Entre el gravamen del Govern central i el de la Generalitat Valenciana, en els anys 2010 i 2011 es van pagar 3,2 cèntims més per litre a la Comunitat i el 2012, la quantitat es va elevar fins als 7,2 cèntims.
Ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fallat en contra d’aquest gravamen i obliga les administracions autonòmiques a retornar les quantitats als afectats, de manera que aquests podrien recuperar part dels 13 000 milions d’euros que s’han recaptat mitjançant aquest impost.

SOL·LICITA

Que es facen les gestions necessàries par aconseguir la devolució de les quantitats corresponents al cèntim sanitari de les anualitats 2010, 2011 i 2012.
Que s’estudie per part d’intervenció, la possibilitat d’ampliar la reclamació a tot el període impositiu en què va estar vigent el tribut del cèntim sanitari d’acord amb la Llei 30 / 1992, que regula la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i l’obligació d’aquestes de reparar els danys ocasionats pel seu mal funcionament.
Que en cas d’aconseguir la devolució, les quantitats a ingressar per part de l’Ajuntament siguen destinades a les partides pressupostàries d’emergència social.

Benicarló a 28 de Març de 2014

SR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *