Sobre lliçons de constitucionalitat

Som un partit amb 140 anys d’història i que ha governat Espanya una gran part del període democràtic. Un partit amb principis bàsics en el seu ideari: llibertat, igualtat, fraternitat i grans dosis d’humanisme. Participem activament en l’elaboració i redacció de la Constitució de 1978, que posteriorment va ser aprovada en referèndum pel poble espanyol. Curiosament, de totes les forces polítiques presents en el consistori de Benicarló, som l’única que pot afirmar-lo amb rotunditat i orgull. El Partit Popular no existia en 1978. Molts dels diputats dels seus antecessors, Aliança Popular, no van votar a favor del text constitucional. Ciutadans, la força política que, sembla ser, va arribar per a regenerar la vida pública espanyola, no havia nascut, ni tan sols havia sigut concebuda (i desconeixem on es trobaven en aquells dies, encara que podem arribar a intuir-ho a la vista de la deriva que estan prenent en aquests últims mesos).Per tant, i en relació a debats sobre principis constitucionals, tals com independència del poder judicial, separació de poders i respecte a valors constitucionals i, sobretot, davant lliçons en relació a com han d’afrontar-se els problemes entre partits polítics, problemes socials, persones amb diferents ideologies, etc., tenim l’aval històric de com realitzar-ho, i només existeix una base possible: l’enteniment i el diàleg. Tal com vam fer en primera persona durant la transició de 1978. Això és el que no hem vist en el ple del dia 28 de febrer. La moció de Ciutadans-C’S Benicarló “sobre el respecte i suport a les actuacions que es deriven dels òrgans del poder judicial” només té una justificació: ser el primer acte de la seua campanya electoral, i per a aquest primer acte no han dubtat a utilitzar el saló de Plens, presentant una moció que només buscava crear problemes on no existeixen, i buscant l’enfrontament i la confrontació. A més, per a aquest primer acte de campanya, han triat un tema en el qual aquesta força política basa tot el seu argumentari: l’enfrontament territorial. No tenen més. Viuen del conflicte. S’alimenten d’ell. Perquè de propostes locals, cap en quatre anys. De fet, és la primera moció que presenten en aquesta legislatura i ho fan a dos mesos de les eleccions. No sabem, per posar un exemple, quin model urbanístic defensen per a la nostra ciutat. Això els és igual. Cap proposta per a un tema de vital importància per al futur de Benicarló. Ells recorren al seu tema, sense el qual no serien absolutament res, perquè res més proposen.No hem d’acreditar, en plena campanya electoral del portaveu de Ciutadans-C’S Benicarló, el Sr. Martí, coses que són tan òbvies, tan evidents, com el respecte a valors i principis constitucionals fonamentals. Si això no ho tenen clar, estan faltant al respecte de milions de persones que han confiat i confien en el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per això el PSPV-PSOE Benicarló no ha participat en aquest primer acte de campanya del Grup Municipal de Ciutadans. Sí que ho vam fer, activament, en la negociació, elaboració, redacció i votació de la Constitució Espanyola, i com no pot ser d’una altra manera, tot el nostre grup municipal va jurar o va prometre el text constitucional a l’inici del seu mandat.Si el Sr. Martí té constància d’alguna violació de l’esperit constitucional, siga per acció o omissió, que no ho dubte, denuncie’l. Comptarà en aquest cas, amb tot el nostre suport.
Sobre lecciones de constitucionalidadSomos un partido con 140 años de historia y que ha gobernado en España una gran parte del periodo democrático. Un partido con principios básicos en su ideario: libertad, igualdad, fraternidad y grandes dosis de humanismo.Participamos activamente en la elaboración y redacción de la Constitución de 1978, que posteriormente fue aprobada en referéndum por el pueblo español. Curiosamente, de todas las fuerzas políticas presentes en el consistorio de Benicarló, somos la única que puede afirmarlo con rotundidad y orgullo. El Partido Popular no existía en 1978. Muchos de los diputados de sus antecesores, Alianza Popular, no votaron a favor del texto constitucional. Ciudadanos, la fuerza política que, parece ser, llegó para regenerar la vida pública española, no había nacido, ni siquiera había sido concebida (y desconocemos donde se encontraban en aquel entonces, aunque podemos llegar a intuirlo a la vista de la deriva que están tomando en estos últimos meses).Por lo tanto, y en relación a debates sobre principios constitucionales, tales como independencia del poder judicial, separación de poderes y respeto a valores constitucionales y, sobre todo, ante lecciones en relación a cómo deben afrontarse los problemas entre partidos políticos, problemas sociales, personas con diferentes ideologías, etc., tenemos el aval histórico de cómo realizarlo, y solo existe una base posible: el entendimiento y el dialogo. Tal y como hicimos en primera persona durante la transición de 1978. Esto es lo que no hemos visto en el pleno del día 28 de febrero. La moción de Ciutadans-C’S Benicarló “sobre el respeto y apoyo a las actuaciones que se derivan de los órganos del poder judicial” solo tiene una justificación: ser el primer acto de su campaña electoral, y para ese primer acto no han dudado en utilizar el salón de Plenos, presentando una moción que solo buscaba crear problemas donde no existen, y buscando el enfrentamiento y la confrontación. Además, para ese primer acto de campaña, han elegido un tema en el que esta fuerza política basa todo su argumentario: el enfrentamiento territorial. No tienen más. Viven del conflicto. Se alimentan de él. Porque de propuestas locales, ninguna en cuatro años. De hecho, es la primera moción que presentan en esta legislatura y lo hacen a dos meses de las elecciones. No sabemos, por poner un ejemplo, qué modelo urbanístico defienden para nuestra ciudad. Eso les da igual. Ninguna propuesta para un tema de vital importancia para el futuro de Benicarló. Ellos recurren a su tema, sin el cual no serían absolutamente nada, pues nada más proponen.No tenemos que acreditar, en plena campaña electoral del portavoz de Ciutadans-C’S Benicarló, el Sr. Martí, cosas que son tan obvias, tan evidentes, como el respeto a valores y principios constitucionales fundamentales. Si eso no lo tienen claro, están faltando al respeto de millones de personas que han confiado y confían en el Partido Socialista Obrero Español. Por eso el PSPV-PSOE Benicarló no ha participado en ese primer acto de campaña del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí que lo hicimos, activamente, en la negociación, elaboración, redacción y votación de la Constitución Española, y como no puede ser de otro modo, todo nuestro grupo municipal juró o prometió el texto constitucional al inicio de su mandato.Si el Sr. Martí tiene constancia de alguna violación del espíritu constitucional, sea por acción u omisión, que no lo dude, denúncielo. Contará en ese caso, con todo nuestro apoyo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *